طراحی سایت مشاورین تولید و بازاریابی نوین

تصاویر مرتبط با پروژه
مشخصات پروژه

توضیحات پروژه طراحی سایت مشاورین تولید و بازاریابی نوین

گروه مشاورین تولیدو بازاریا بی نوین در ایران در سال 1390 و باتوجه به شرایط جدید کشور درحوزه صنعت و تجارت و حرکت در راستا ی اقتصا د ملی ونیاز جا معه تجاری و صنعتی کشور و با هدف اطلاع رسانی؛آموزش و مشاوره و با استفاده ازدانش وتجربه سالیان متما د ی حضور در این صنعت راه اندازی گردید.

به این مطلب امتیاز دهید

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!