طراحی سایت شرکت ایمن نگارین هیراد

نیـاز روز افـزون جامعه به فنـاوری های نو در حوزه کنترل دسترسی (Access Control) و رویای همسـو شدن با تــکنولوژی روز دنـیا، هسته فکری شـرکت ایمن نـگارین هیراد را در ســـال ۱۳۸۹ شــکل داد .