7 نکته در مورد دامین

”۷ نکته در مورد دامین“

در این مقاله می خوانید :

ماندگاری در ذهن: اولین نکته و شاید مهمترین نکته این است کاه داماین –
شما به سادگی در ذهن افراد ثبت شود تا بتوانند بدون نیاز به هرکااری، آن را
به خاطر آورده و دوباره به سایت شما بازگردند.
لیستی از نامهای موردنظر خود که به راحتی در ذهن ثبت می شاوند و در یااد
میمانند، تهیه کنید. به یاد داشته باشید که شاید لازم باشد برای دامین خاود
هزینهی بالایی کنید و آن را از کسی که قبلاً ثبتش کرده، بخرید!

دامین های – .com در اولویت هستند: بسیاری از مردم گمان میکنناد کاه
دامینهای .com تنها دامینهای موجود هستند و اغلب به پایاان اساامی کاه
میشنوند، یک .com هم اضافه میکنند و جستجوی خود را انجام مایدهناد!
اگر پسوند .com دامین موردنظر شما به ثبت رسایده باود، مشاکلی نیسات
میتوانید از پساوندهای معاروف دیگار مانناد .net ، .org ، .biz و یاا .info
استفاده کنید. البته دامینهای هر کشور، جایگاه خود را دارند مثلاً برای ایران
.ir و…

به غلطهای املایی توجه داشته باشید: این نکته از دو جهت مهم است هام –
مثبت و هم منفی. مثبت اینکه باعث میشود با ثبت دامینهای دارای غلطهای
املایی رایج، ترافیک خاصی جذب نمایید مثلاً ثبت دامین mashhad.com و
دامین mashad.com در کنار هم، باعث میشود افرادی که با هر دو املا ایان
کلمه را تایپ میکنند را هدف بگیرید. و منفی هم از این جهت کاه ماثلاً اگار
فقاط یکای از دو داماین مثاال فاوق را داشاته باشاید، دساتهی زیاادی از
بازدیدکنندگانتان را میتوانید از دست بدهید!

سایر پسوندها را نیز ثبت کنید: این نکته وقتی اهمیت بالا پیدا میکند کاه –
رقبای شما یکی از پسوندهای شما را به ثبت برساانند. البتاه در وب فارسای،
زیاد به چشم نمیآید و اغلب رقابت چندان بالا نیسات کاه لازم باشاد تماام
پسوندها را ثبت کنید مگر در برخی موارد بسیار خاا . در هار صاورت، اگار
نسبت به ثبت سایر پسوندها اقدام نمایید، تصمیمی مناسب اتخاذ نمودهاید.

دامین شما تا جایی که ممکن است باید کوتاه باشد: هرچاه کوتااهتار، باه –
یادماندنیتر! به همین سادگی اما بسیار بسیار مهم

از خط تیره ) ( استفاده نکنید: احتمال اینکه در زمان ثبت دامین، داماین – –
مدنظرتان به ثبت رسیده باشد بسیار بالاست. در این حالت خیلیها با استفاده
از خط تیره، دامین مشابه را به ثبت میرسانند. ایان کاار یکای از اشاتباهات
بزرگ در ثبت دامین به شمار میرود و باعث میشود ترافیکی کاه متعلاق باه
شماست، به دلیل وجود همین خط تیره، به دامین مشاابه و فاقاد خاط تیاره
منتقل شود. همچنین افزودن عدد به انتهاای داماین ماوردنظر نیاز توصایه
نمیشود مگر اینکه عدد مفهومی در وبساایت شاما را منتقال کناد

دامین شما برای تبلیغات نیز باید مناسب باشد: اگر وب ساایتی راهانادازی –
میکنید، قطعاً برای آن برنامههای تبلیغاتی خواهید داشت. اینکه دامین شاما
به سادگی در تبلیغات به کار گرفته شود نیز مهم است. یک دامین فاقد معنی و
طولانی هرگز مناسب تبلیغات در یک روزنامه نخواهد بود!

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!