پنج تکنیک باعث افت رتبه سایت penalize

”پنج تکنیک باعث افت رتبه سایت penalize“

در این مقاله می خوانید :

پنج تکنیکی که شما را برای پنالایز شدن آماده میکند!
1 لینکها: دوری از مخفی کردن و فروش لینکها –
ایجاد لینکهای غیرقابلدیدن یا invisible ، به ایان معناسات کاه شاما باه
صفحهای لینک میدهید ولی برای کاربران قابل مشاهده نیست. جلاوگیری از
نمایش داده شدن لینکها به کاربران میتواند برای سایت شما مشاکل ایجااد
کند. همینطور خرید و فروش لینک کاملاً باعث پناالتی شادن ساایت شاما
میشود. شاهد افت خیلی از وبسایت های فارسی به خااطر خریاد و فاروش
بکلینک بودهایم.
1 کلمات کلیدی: دوری از – keyword stuffing
اضافه کردن کلمات کلیدی بدون دلیل و به صورت اساپمگوناه را keyword stuffing میگویند. این کار باعث میشود تا چگالی کلمات کلیدی شاما درون
یک صفحه به صورت اسپم بالا برود و در بعضی شرایط میتواند خیلای ساری
باعث افت و پنالتی شدن سایت شما شود. این اتفاق بیشتر در استفاده زیاد از
Tag ها رخ میدهد . همینطور این که یک مطلب را برای بالابردن تعداد کلمات
درونی آن ویرایش کنید و چندین بار کلمات کلیدی خود را در آن فقط به دلیل
افزایش رتبه بالا ببرید، مصداق بارزی از keyword stuffing است
صفحات : برگه های – Doorway
Doorway ها که برایشان معادل فارسی سراغ ندارم، همان صفحاتی هساتند
که وقتی یک عبارت را جستوجو مایکنیاد و بار روی یاک نتیجاه کلیاک
میکنید، صفحهای باز میشود که نتیجه جستوجوی عباارت ماوردنظر شاما
درون آن سایت را نمایش میدهد. این صفحات کاملا میتوانند وبسایت شاما
را به صفحات 33 و شاید بیشتر انتقال دهناد! اگار از ایان صافحات اساتفاده
میکنید، همین الان خواندن این مطلب را کنار بگذارید و ابتدا آن صافحات را
از بین ببرید. )نطق نویسنده: حالا چه عجلهایه؟!(
-4 محتوا: هیچگااه از محتاوای تکاراری یاا Duplicate content اساتفاده
نکنید. ایجاد محتوای تازه و با کیفیت زمان مایبارد، بارای هماین بعضای از
شرکتها از محتواهای تکراری یا Scraped استفاده میکنند . به عبارت دیگر،
آنها محتوا را از دیگر سایتها کپی میکنند و به نام خودشان درون سایتشاان
قرار میدهند. البته اگر به صفحهی اصلی که مطلاب را از آن کپای مایکنیاد
لینک بدهید، جلوی پنالتی شدن شما تا حدودی گرفته میشاود ولای در هار
صورت، کپی محتوا کار درستی نیست، حتی اگر با لینک به مرج باشد!
Page Cloaking
Page Cloaking تکنیکی است که محتوای نمایش داده به کاربر با آن چیازی
که روباتهای موتورهای جستوجو میبینند متفاوت اسات. )نویسانده: ماثلاً
رنگ نوشتهها را با رنگ پسزمینه یکی میکنند که بازدیدکننده نتواند متاون
را ببیند. البته این با مخفی کردن فرق میکند( یعنی اگر صفحاتی کاه کااربر و
موتورهای جستوجو میبینند متفاوت باشد، شما یک صافحه را باه اصاطلاح
Cloak کردهاید. این تکنیک میتواند سایت شما را سری تر از آن چیازی کاه
فکرش را میکنید پنالتی کند!
بهتر است که نگاهی به ساختار سایت خودتان بیاندازیاد تاا ببینیاد کاه آیاا
مشکلات فوق را دارد یا خیر؟ اگر دارد که هرچه سری تر آنها را رف کنید.=

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!