”پارامترهای مطلب در جوملا“

در این مقاله می خوانید :

تا بدین جا در مورد نحوه ورود مطلب و امکاناتی که جوملا 2.5 برای ورود مطلب به شما میدهد توضیحات
لازم را درج نمودیم . اگر چه ورود مطلب در جوملا بسیار پیشرفته است و تمامی نیاز های شما را برآورده مینماید اما
قدرت جوملا در تنظیماتی است که شما میتوانید برای مطالبتان به انجام برسانید . به این تنظیمات پارامتر ها و یا با
ترجمه فارسی گزینه ها گفته میشود که ما به دلیل پرکاربرد بودن لفظ پارامتر ها از این پس در این کتاب بجای
گزینه ها از پارامتر ها استفاده خواهیم نمود .
به طور کلی در هر صفحه جوملا پارامتر ها در سمت چپ برای شما خودنمایی خواهند نمود در ورود یک مطلب جدید
نیز پارامتر ها در سمت چپ قسمت ورود مطلب میباشند .
گزینه های انتشار
نام نویسنده: شما با کلیک بر روی دکمه تغییر کاربر قادر خواهید بود تا نام نویسنده مطلب پیش رو را تغییر داده
و از میان کاربران ثبت نام شده کاربری دیگر را برگزینید . اهمیت این نکته در آن است که در ادامه همین مبحث
مشاهده خواهید نمود که میتواند در سایت نام نویسنده مطلب را نمایش داد.
نام مستعار نویسنده : نام مستعاری است که به جای نام نویسنده در سایت نمایش داده میشود .
نگارش یافته در: شما از این قسمت قادر خواهید بود تا تاریخ نگارش مطلب منتشر نمایید . به صورت پیش
فرض سیستم تاریخ فعلی را برای تاریخ نگارش مطلب در نظر میگیرد .
تاریخ انتشار مطلب: این تاریخی است که شما تمایل دارید تا مطلب وارد شما در آن زمان منتشر گردد . به
عنوان مثال ممکن است شما امروز مطلبی را وارد نمایید اما تمایل داشته باشید تا هفته دیگر این مطلب منتشر گردد .
تاریخ اختتام : تاریخی است که مجوز انتشار مطلب شما لغو میگردد .
گزینه های مطلب
تمامی تنظیمات اصلی در رابطه با مطلب از این قسمت کنترل میگردد . همین تنظیمات زمانی که یک منو برای
نمایش مطالب میسازید نیز دارای کاربرد خواهند بود که در فصل بعدی بدان اشاره خواهد شد .
استفاده از تنظیم سراسری : از آنجایی که همین تنظیمات برای نمایش مطلب در منو نیز موجود میباشد وجود
این گزینه بدین معنا است که گزینه مورد نظر از منو تنظیم میگردد .
نمایش عنوان : همانگونه که در ی
ابتدا همین مبحث توضیح داده شد هر مطلب دارای یک عنوان ) تیتر( میباشد .
بوسیله این گزینه میتوانید عنوان یک مطلب را در سایت نمایش داده و یا مخفی سازید .
عنوان به صورت لینک باشد : در صورتی که این گزینه بر روی بلی قرار گرفته باشد عنوان مطلب به صورت
لینک دار نمایش داده میشود و بازدید کننده با کلیک بر روی عنوان مطلب به صفحه ای هدایت میشود که کل مطلب
را در آن صفحه مشاهده خواهد نمود .
نمایش متن مقدمه : همانگونه که گفته شد شما نید
میتوا بوسیله دکمه ادامه مطلب مقدمه متن خود را از کلیات
آن جدا نمایید . در صورتی که این کار را انجام داده باشید و در صورتی که این گزینه بر روی مخفی سازی تنظیم
شده باشد پس از کلیک بازدید کننده بر روی دکمه ادامه مطلب وی به صفحه ای هدایت خواهد شد که کلیات مطب
برای وی به نمایش در میاید اما مقدمه مطلب نمایش داده نخواهد شد .
نمایش مجموعه مطلب : نمایش میدهد که مطلب مورد نظر در م
کدا مجموعه قرار گرفته است.
لینک به مجموعه : در صورتی که نمایش مجموعه مطلب بر روی بلی تنظیم شده باشد و این گزینه نیز فعال
باشد در بالای مطلب علاوه بر آنکه عنوان مجموعه ای که مطلب در آن قرار گرفته است نمایش داده میشود این
عنوان لینک دار نیز خواهد بود و بازدید کننده با کلیک بر روی عنوان مجموعه به صفحه ای هدایت خواهد شد که
تمامی مطالب متعلق به آن مجموعه را مشاهده خواهد نمود.
نمایش مجموعه والد : در صورتی که مطلب شما متعلق به مجموعه ای باشد که خود آن مجموعه زیر مجموعه
مجموعه ای دیگر باشددر صورتی که این گزینه را بر روی بلی قرار دهید مجموعه بالاسری ) والد ( به نمایش در
خواهد آمد .
لینک والد : در صورتی که نمایش مجموعه والد بر روی بلی تنظیم شده باشد و این گزینه نیز فعال باشد در بالای
مطلب علاوه بر آنکه عنوان مجموعه ای که مطلب در آن قرار گرفته است نمایش داده میشود این عنوان لینک دار نیز
خواهد بود و بازدید کننده با کلیک بر روی عنوان مجموعه به صفحه ای هدایت خواهد شد که تمامی مطالب متعلق
به آن مجموعه را مشاهده خواهد نمود.
نمایش نام نویسنده : در صورتی که این گزینه بر روی بلی قرار گرفته باشد بدان معنا است که زیر عنوان
مطلب ) بسته به طرح قالب شما ( نام نویسنده نمایش داده خواهد شد .
سایر موارد نیازی به توضیح بیشتر ندارد و نام خود آن ها بیانگر کارآیی است که دارند به غیر از گزینه
نمایش لینک های مخصوص اعضا :
حال که تا بدین جا نحوه ایجاد دسترسی و همچنین نحوه تنظیم این دسترسی ها را برای یک مطلب آموختیم اجازه
دهید یک مطلب را تنها برای اعضا به نمایش بگذاریم .
به صورت خلاصه آنچه آموخته ایم را مرور میکنیم تا اگر فراموشی در خلال سایر مباحث برای شما رخ داده است
جبران گردد .
سناریو ما این است که ما قصد داشتیم یک سایت دانشگاهی ایجاد نمایید که در آن 2دسته دانشجو موجود بودند یکی
دانشجویان معدن و دیگری دانشجویان عمران همچنین قصد داشتیم که مقالاتی که مربوط به دانشجویان رشته
معدن است را تنها خود آن ها بتوانند ببینید و سایرین بدان مقالات دسترسی نداشته باشند .
برای این کار از منو بالایی کاربران « گروه ها را انتخاب نموده و دکمه جدید را فشار میدهیم . حال در جعبه عنوان
گروه نام گروهی که تمایل داریم تا ایجاد شود را وارد میکنیم در اینجا دانشجویان معدن و سپس در جعبه گروه والد
گروهی که این گروه زیر مجموعه آن است را انتخاب مینماییم در اینجا قصد داریم تا دانشجویان معدن بتوانند یک
مطلب را ببینند پس باید ثبت نام شده باشند .
حاصل کار را ذخیره مینماییم .
تابدین جا گروه جدیدی اضافه نمودیم حال از منو بالایی کاربران « مدیریت سطوح دسترسی را کلیک نموده و بر روی
دکمه جدید کلیک نمایید . سطح جدید دسترسی را ایجاد نمایید .
حال دکمه ذخیره را بفشارید . این کار بدین معنا است که سطح دسترسی دانشجویان معدن ایجاد شده است که در
داخل خود گروهی به همین نام را دارد.
حال از منو بالایی کاربران « مدیریت کاربر را انتخاب و بر روی نام کاربر فرضی aliکلیک میکنیم در انتهای صفحه
گزینه های ارسال به یک گروه را مشاهده مینمایید و همچنین مشاهده مینمایید که دانشجویان معدن نیز به این
گزینه ها اضافه شده است آن را نیز انتخاب و ذخیره مینماییم .
بدین ترتیب کاربر فرضی ما در حال حاضر متعلق به گروه ثبت نام شده ها و گروه دانشجویان معدن است .
حال از منو بالایی مدیریت مطالب را انتخاب نموده و مطلب مورد نظر را بگشایید .
همانگونه که مشاهده میفرمایید سطح دسترسی دانشجویان معدن در اینجا اضافه شده است این سطح را انتخاب و
دکمه ذخیره را فشار دهید .
نکته مهم : در صورتی که تمامی این مراحل را انجام دادید و سطح دسترسی جدید برای شما نمایش داده نشد یک بار از قسمت مدیریت
خارج شده و دوباره وارد شوید .
نکته مهم : از آنجایی که ما قصد داشتیم در این مثال تنها یک مطلب را محدود به سطح دسترسی مورد نظرمان بنماییم این کار را بر روی
مطلب انجام دادیم اما شما میتوانید یک منو ، مجموعه و … را تنها منحصر به یک سطح دسترسی نمایید.
حال زمان آزمایش نتیجه کار است وارد سایت خود شوید . آن را باز آوری )ریفرش( نمایید .
همانگونه که مشاهده مینمایید از آنجایی که ما مطلب * اولین پشتیبان جوملا 2.5در ایران * را منحصر به
دانشجویان معدن نمودیم این مطلب در حال حاضر نمایش داده نمیشود .
اگر از ماژول های سمت راست با کاربری فرضی aliبه سایت وارد شویم مشاهده خواهیم نمود که مطلب مورد نظر
برای ما نمایش داده میشود.
بدین ترتیب ما یک مطلب خاص را تنها برای دانشجویان رشته معدن به نمایش گذاشتیم . تمام این مطالب را گفتیم
که بتوانیم کارکرد گزینه نمایش لینک های مخصوص اعضا را توضیح دهیم .
زمانی که شمااین گزینه را فعال مینمایید مطلبی که این گزینه برای آن فعال شده است مطلب مربوطه تنها برای اعضا
به نمایش در میاید .
گزینه مهم بعدی میباشد . همانگونه که قبلاً در این مورد
گفته شد زمانی که شما دکمه ادامه را فشار میدهید در زیر مقدمه مطلب در سایت دکمه همانند شکل زیر نمایش داده
میشود .
حال اگر بخواهیم واژه ادامه مطلب را تغییر دهیم در این قسمت میتوانیم واژه مورد نظر را تایپ نماییم .
که در سایت دکمه ادامه مطلب به شکل زیر تغییر مینماید .
قسمت بعدی که مورد نیاز است تا در مورد آن شرح دهیم مربوط به تب تصاویر و پیوند ها است .
این گزینه در جوملا فارسی 2.5 اضافه شده است و بسیار کاربردی خواهد بود

بسیار خب ، حتماً فراموش ننموده اید که قبلا عنوان نمودیم که در جوملا به صورت کلی ساختار مطلب به 2بخش
تقسیم میشود – مقدمه مطلب ) که با فشردن کلید ادامه مطب از کلیات جدا میگردد( – کلیات مطلب –
در جوملا 1.5شما میتوانستید در مقدمه خود تصویری قرار دهید و تصاویر دیگری را در کلیات مطلب قرار دهید .
همچنان این امکان را در جوملا 2.5دارید منتها برای راحتی کار شما میتوانید تصویر مقدمه مطلب را به صورت
جدا گانه و تصویر کلیات مطلب را نیز به صورت جداگانه وارد نمایید این تصویر در مقدمه مطلب نمایش داده میشود و
زمانی که بازدید کننده بر روی دکمه ادامه مطلب کلیک مینماید و کلیات مطلب را مشاهده مینماید نمایش داده
نمیگردد .
متن توضیحات بیشتر برای سئو سایت مد نظر است و در صورتی که تصویر به هر دلیل در سایت بارگذاری نگردد این
متن به جای تصویر نمایش داده میشود.
عنوان : نیز میتواند متنی باشد کوتاه که در زیر تصویر نمایش داده میشود . نتیجه تنظیمات بالا در سایت به شکل زیر
میباشد:
حال اگر کاربر بر روی ادامه مطلب کلیک کند این تصویر در صفحه ای که کلیات مطلب نمایش داده میشود بارگذاری
نخواهد شد .
همین تنظیمات برای تصویر مقاله کامل نیز صادق است و این تصویر در مقدمه مطلب نمایش داده نمیشود . نکته
قابل توجه آن است که این تصاویر همراه در بالای قسمت مربوطه به نمایش در میاید .
امکان دیگری که در این نسخه افزوده شده است استفاده از لینک های مطلب میباشد .
این گزینه های 3گانه در صفحه مطلب شما جعبه ای بوجود میاورد که تا 3لینک را میتوانید در آن به صورت متفاوتی
به نمایش دهید . شکل و ساختار این لینک ها بسته به نوع قالب شما متفاوت میباشد .
به عنوان مثال من 3لینک در این قسمت وارد مینمایم که در مطلب مربوطه به شکل زیر نمایش داده میشود.
نکته قابل توجه آن است که این لینک ها تنها در صفحه مطلب نمایش داده میشود .
تنظیمات و توضیحات کلی : این قسمت بیشتر برای تنظیمات سئو کاربرد دارد که در فصل جدا گانه ای در مورد
آن بحث خواهیم نمود .
مطالب ویژه شده
منو بعدی از منوی اصلی مطلب منو مطالب ویژه شده است . در مباحث قبلی عنوان شد که یک مطلب ویژه شده
مطلبی است که قرار است در صفحه اول نمایش داده شود . این منو برای شما مطالب ویژه شده را یکجا برای شما به
نمایش میگذارد .
اما نکته ای در این مورد وجود دارد و آن این است که ترتیب قرار گیری این مطالب بر اساس تاریخ ایجاد آن میباشد و
گرچه شما بعدها خواهید آموخت که چگونه میتوان از منو صفحه اصلی ترتیب بعدی نمایش این مطالب را تغییر داد اما
ممکن است شما بخواهید به صورت دستی این ترتیب بندی را تغییر دهید .
جوملا فارسی 2.5 این امکان را نیز برای شما فرآهم آورده است برای ترتیب بندی این مطلب کافی است بر
روی در ردیف بالایی جدول کلیک نمایید در این صورت این گزینه به این شکل درمیاید
حال جعبه های زیر این ستون قابل ویرایش میباشد و شما میتوانید با عددهایی که وارد مینمایید ترتیب نمایش مطالب
ویژه شده را تغییر دهید و سپس دکمه را فشار دهید . در این صورت تقدم و تاخر نمایش مطالب تغییر خواهد
یافت .
گزینه بعدی که اتفاقاً گزینه مهمی نیز میباشد مدیریت تصاویر است .
مدیریت تصاویر
این گزینه همانگونه که از نام آن پیدا است امکان مدیریت تصاویر را به شما میدهد .
همانگونه که از شکل پیدا است تمامی موارد در این منو خود گویا و واضح است منتها وظیفه میدانم چند مورد را برای
شما ذکر نمایم که بسیار هم مهم است . مهمترین نکته در این رابطه این است که حتماً برای تصاویر خود پوشه های
جداگانه ایجاد نمایید . برای ایجاد پوشه های جدید در قسمت پایینی صفحه این امکان برای شما فرآهم آورده شده
است .
در قسمت پرونده ها شما تصاویر کوچک شده را مشاهده مینمایید و از همین جا میتوانید با فشردن آیکن تصویر
مربوطه را حذف نمایید.
همچنین شما این امکان را دارید از همین جا بارگذاری نمایید گرچه در خود مطالب هم میتوانید تصاویر را بارگذاری
نمایید .
در سمت راست شما قادر هستید توالی پوشه ها را مشاهده نمایید .
در این صفحه نکته قابل عرض دیگری وجود ندارد منو بعدی در رابطه با منو مدیریت تصاویر ، نمایش جزئیات میباشد
که دقیقا کارایی همانند صفحه قبلی دارد با این تفاوت که جزئیات هر فایل هم نمایش داده میشود .
و اما کسانی که با جوملا 1.5کارکرده اند بخاطر دارند که در پیکربندی کلی سایت قسمتی بود مربوط به تنظیمات
مربوط به تصاویر ، اما در جوملا 2.5این تنظیمات در پیکربندی کلی سایت وجود ندارد . شما را منتظر نمیگذاریم و
میگوییم که در منو مدیریت تصاویر در قسمت بالای صفحه این منو دکمه ای وجود دارد به نام تمامی
تنظیمات مربوط به تصاویر در جوملا 2.5فارسی به این قسمت منتقل شده است با فشردن این دکمه
صفحه ای برای شما باز میگردد که تنظیمات تصاویر به این قسمت منتقل شده است .
انواع فایل های مجاز : این نوع فایل ها به صورت پیش فرض امکان آپلود در هاست سایت شما توسط مدیریت
محتوا جوملا را دارند.
حداکثر حجم بارگذاری فایل : به صورت پیش فرض این عدد بر روی 10قرار دارد شما ممکن است این
حجم را افزایش و کاهش دهید اما دقت بفرمایید که حجم مجاز آپلود فایل از تنظیمات PHPانجام میشود لذا اگر
شما این عدد را بر روی 100هم قرار دهید به معنای آن نیست که قادر خواهید بود که فایل هایی با حجم 100مگ
را بار گذاری نمایید .
مسیر پوشه فایل ها : مسیری را که فایل های شما به صورت پیش فرض در آن بارگذاری میشود را مشخص
مینماید.
مسیر پوشه تصاویر : مسیری را که تصاویر شما به صورت پیش فرض در آن بارگذاری میشود را مشخص
مینماید.
بررسی انواع MIMEها : برای توضیح این گزینه ابتدا لازم است بگوییم MIMEبه چه منظور استفاده میگردد.
MIMEها نوع فایل ها را مشخص مینماید .
image/jpeg,image/gif,image/png,image/bmp,application/x-shockwaveflash,application/msword,application/excel,application/pdf,application/powerpoint,
text/plain,application/x-zip
در صورتی که این گزینه را بر روی بلی قرار دهید میتوانید اطمینان حاصل نمایید که کاربران سایت شما قادر نخواهند
بود فایل های غیر مجاز را بر روی هاست شما آپلود نمایند.
انواع فرمت ها تصویری : پسوند فایل های مجاز ی
برا تصاویر قابل بار گذاری در سایت میباشد .
افزونه های رد شده : سیستم از بارگذاری فایل ها با پسوند های مشخص شده جلوگیری خواهد نمود . دقت
بفرمایید که هر پسوند را با ویرگول جدا نمایید .
فعال سازی بار گذاری فلش : این گزینه برای بارگذاری تصاویر و فایل های بارگذاری فلش جوملا را فعال
مینماید یکی از محسنات این بارگذاری آن است که شما امکان بارگذاری چند فایل را به صورت همزمان خواهید
داشت . اما از آنجایی که برخی از مرورگرها با این بارگذاری همخوانی کامل ندارد فعال نمودن آن پیشنهاد نمیشود .

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!