نصب سیستم مدیریت محتوا در سی پنل

”نصب سیستم مدیریت محتوا در سی پنل“

در این مقاله می خوانید :

ما در این مقاله قصد داریم تا سیستم مدیریت محتاوای وردپارس فارسای را
برروی پنل خود نصب کنیم. به این منظور ابتدا باه ساایت رسامی وردپارس
فارسی مراجعه کرده ) persian.com-www.wp ( و آخرین نسخهی وردپرس
فارسی را دانلود کنید.
در زیر متن سایت فوق را در زمان نگارش کتاب مشاهده میکنید:
پس از دانلود وردپرس
فارسی برای نصاب آن
بر روی پنل خود ابتادا
وارد پناال شااده و از
بخااااش Files ، File
manager را باز کنید.
سپس در پنجرهی مقابل
بر روی Web Root و
سپس Go کلیک کنید.
همانطور که مشاهده
میکنید در پرانتز Web root نوشته شده است:
Public_html/www
Public_html به کل فضای هاست شما گفته میشود و www )همانطور که
در بخشهای قبل گفته شد( یعنی فایلهایی که با وارد کردن دامینتان میتوان
به آنها دسترسی پیدا کرد. ) www.example.com )
حال اگر در فولدر Public_html ، فولدری به نام weblog بسازیم با آدرس
http://weblog.example.com میتوان به آن دسترسی داشت. )البته باید
تنظیماتی را برای این کار انجام داد که در ادامه توضیح داده شده است.(
پس از باز شدن محیط فایلمنیجر سیپنل برروی upload کلیک کرده و
سیستم مدیریت محتوای خودتان را آپلود کنید.
تا آپلود شدن فایل شکیبا باشید و بعد از آن با کلیک بر روی Reload لیسات
را ریفرش کنید.
بعد از آپلود شدن وردپرس نام فایل زیپ شده به صورت زیر خواهاد باود. بار
روی آن راست کلیک کرده و Extract را انتخاب کنید.
در پنجرهی باز شده بر روی Extract File(s) کلیک کنید.
به همین صورت میشد یک سایت ایستا را برروی هاست آپلود کارد. باا ایان
تفاوت که دیگر نیازی به نصب نداشت و آماده بود.
دقت کنید که در باکس پایینی حتماً /public_html نوشته شده باشد و اگار
چیز دیگری بود آن را با عبارت فوق جایگزین نمایید. )که اگر مطابق متن کتاب
پیش رفته باشید چیز دیگری نخواهد بود!!(
به همین سادگی وردپرس بر روی هاست و پنل شما آپلاود و اکساترکت شاد.
حال برای نصب آن به صورت زیر اقدام میکنیم.
نکتهی مهم: این فایل زیپ در یک فولدر باه ناام wordpress کاه در فولادر
اصلی سایت قرار دارد اکسترکت میشود. شما باید به صورت دستی محتاوای
داخل فولدر را )از طریق باز کردن فولدر، انتخاب گزینهی Select all و ساپس
و وارد کاااااردن آدرس Move File /public_html باااااه جاااااای
/public_html/wordpress ( به فولدر اصلی سایت انتقال دهید.
ابتدا به پنل برگردید و از بخاش Databases گزیناهی MySQL Database Wizard را انتخاب کنید.
سپس نامی برای دیتابیس خود انتخاب کنید. این نام کاملاً اختیاری است.
البته قبل از آن یک نام وجود دارد که تغییر آن امکان پذیر نیست
حال بر روی Next Step کلیک کنید
در پنجرهی بعدی یک نامکاربری و رمز برای دیتابیس خود بساازید و بار روی
Create User کلیک کنید.
در ایااان پنجاااره گزیناااهی ALL PRIVILEGES را تیک دار کنید تاا تماام
گزینه های موجاود در جادول تیاک دار
شوند! و بر روی Next Step کلیک کنید.
ساخت دیتابیس با موفقیت انجام شد. حالا به دامین خود مراجعه کنید.
با مراجعه به آدرس سایت خود با چنین صفحهای مواجه خواهید شد:
بر روی ساختن پروندهی پیکربندی کلیک کنید.
در صفحهی بعدی هم بر روی بزن بریم! کلیک کنید.
در فرم فوق نام پایگاهداده، نامکاربری و رمزعبوری را که در MySQL Database Wizard ساختهاید وارد کنید. میزبان پایگاهداده و پیشوند جدول
را تغییر ندهید.
در پنجرهی بعدی بر روی اجرای نصب کلیک کنید.
در پنجرهی بعدی فرم را به دلخواه پر کنید.نکتهی امنیتی: به هیچ وجه شناسهی خود را admin قرار ندهید. چرا که در
این صورت یکی از دو عبارت را که برای ورود به پنل سیاماس لازم است در
اختیار هکر قرار دادهاید!
اگر جای رمز را خالی بگذارید سیستم به طور خودکار یک رمز تصادفی ایجاد
میکند و به شما نمایش میدهد.
بر روی راهاندازی وردپرس کلیک کنید.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!