قواعد برچسب هادر طرحی سایت

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
قواعد برچسب هادر طرحی سایت

قواعد برچسب هادر طرحی سایت

 قواعد به کارگیری برچسب هادر طرحی سایت

برچسب های قابل استفاده در HTMLرا می توان به صورت مجزا یا تودرتو مورد استفاده قرار داد.

در بخش قبل ،نمونه ای از کاربرد برچسب <b>رابه صورت مجزا مشاهده کردید .برخی از برچسب ها علاوه بر اینکه به صورت مجزا در کد درج میشود،هیچ محتوایی هم ندارد.برای نمونه با به کارگیری برچسب  <hr/> می توان یک خط افقی را به صفحه  وب اضافه نمود.

برای آشــنایی با نحوه  اســتفاده از برچســب های تودرتو، به مثال زیر دقت کنید. در این مثال از برچسب<p> برای ایجاد یک پاراگراف و از برچسب <i> برای مایل نمودن نوشته ها استفاده شده است.

<p>You see a<b>bold</b>and a<b><i>bold-italic</i></b> word </p>

همان طور که در کد مذکور می بینید، برچسب <b> درون <p> وبرچسب <i>هم درون <b>قرار  گرفته و کاربرد برچسب های تودرتو را نشان می دهند. نکته  قابل توجه در کدهای XHTMLاین است که باید ترتیب برچســب های شروع و پایان رعایت شــود و درست مانند کارکرد پرانتزها، هر برچسبی که زودتر شروع شده، دیرتر پایان بپذیرد. برای مثال کد زیر با وجود معتبر بودن در اسنادHTMLدر زبانXHTMLقابل استفاده نیست.

<b><i>bold-italic</b></i>

مطالب مهم دیگر درباره نحوه نگارش کدهای XHTMLبه بزرگی و کوچکی حروف مربوط می شود. برچســب ها و همه  مشــخصه ها در این زبان باید با حروف کوچک نوشته شــوند در حالی که در زبان HTMLاجباری برای انجام این کار وجود نداشت.

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!