شبیه سازی سرور بر روی کامپیوتر

”شبیه سازی سرور بر روی کامپیوتر“

در این مقاله می خوانید :

شما میتوانید صفحات وبی را که از طریق زدن کلیدهای Ctrl+S در کاامپیوتر
خود ذخیره کردهاید مجدداً مشاهده کنید. اماا اغلاب سایاماسها ایانطاور
نیستند. چرا که با زبان برناماه نویسای پیاچپای ) PHP ( سااخته شادهاند و
فایلهای پیاچپی توسط سرور به صفحهی وبسایت تبدیل میشوند.
بنابراین امکان باز کردن آنها در ویندوز تنها به مشاهدهی کادهایی بیمعنای
توسط Notepad ختم میشود. در ضمن از دیتابیس هم خبری نیست!
برای همین باید از نرم افزاری استفاده کرد که کار سرور را انجام دهد تا کسانی
که هاست ندارند و برای تمرین میخواهند با یاک سایاماس کاار کنناد نیاز
بتوانند از سیاماس استفاده کنند.
از معروفترین این نرم افزارها میتوان به Xampp و Wamp Server اشااره
کرد که ما در این کتااب باا Wamp Server کاار مایکنیم. البتاه امکاناات
Xampp بسیار بیشتر است ولی در ساطح نیااز ماا کااربردی نادارد و کمای
گیجکننده خواهد بود.
ابتدا برنامه را بارروی
سیستم خاود نصاب
کرده و ساپس آن را
باز کنید. البته وقتای
برناماه بااز میشاود
اتفاق خاصی نیفتااده
و هیچ پنجارهای بااز
نمیشود.
پس از نصب برنامهی Wamp Server به محل نصاب برناماه برویاد و فولادر
www را باز کنید. این همان فولدر Public_html ماست.
سایاماس و یاا اساکریپت
خااود را در فولاادر www
قرار دهید. از این پس بعاد
از باز کردن برنامه میتوانید
باااا وارد کاااردن آدرس
http://localhost بااااه
سااایت خااود دسترساای
داشته باشید. برای سااخت
یااااک دیتااااابیس در لوکااااالهاساااات کافیساااات بااااه آدرس
http://localhost/phpmyadmin مراجعه کنید.
هنگااامی کااه یااک ساایاماس )یااا
اسکریپتی که به دیتابیس نیاز دارد( را
میخواهید در لوکالهاست نصب کنید
وقتی به فارم تنظیماات دیتاابیس و…
رسیدید کافیست به جای ناام پایگااه
داده نامی را که در آدرس http://localhost/phpmyadmin ساخته اید را
وارد کنید.
در بخش نام کاربری کلمهی root را بنویسید و جلوی رمز را خالی بگذارید.
سایر موارد شبیه به حالت آنلاین میباشد.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!