”سه اصل مهم در میزان موفقیت یک سایت“

در این مقاله می خوانید :

در این بخش به سه اصل مهم در میزان موفقیت یک سایت خواهیم پرداخت.
رتب ی الکسا:
وبسایت الکسا به نشانی www.alexa.com یک زیرمجموعه از گروه آمازون
میباشد و وظیفهی آن رتبهبندی تمامی سایتهای جهان است. این رتبه به دو
شکل رتبه در کشور و رتبه در جهان ارائه میگاردد. معماولاً یکای از عوامال
جذب تبلیغات و اعتماد بازدیدکنندگان رتبهی الکسا میباشد. در حال حاضار
رتبهی یک الکسای جهان مربوی به گوگل و رتبهی دو مرباوی باه فیسباوک
میباشد که گاهی رتبهی این دو سایت به علت رقابت شدید عوض میشود.
برای اطلاع از رتبه ی الکسای دامینتان ابتدا به صفحهی الکسای خود مراجعه
کنید. با نوشتن دامین به جای
الکسای خود وارد میشوید(
http://alexa.com/siteinfo/yoursite
در سمت چپ صفحهی سایت رتبهی سایت خود در ایران و جهان را ملاحضاه
میکنید. همچنین تعداد سایت هایی که لینکای از ساایت شاما را هام قارار
دادهاند مشخص است.
در سمت راست این صفحه گفته شاده کاه Is ghahvekashi.ir your site و
توضیحاتی برای کاهش رتبهی الکسا داده شده که مهمترین آنها بهبود سائو
میباشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
یکی از عوامل کاهش رتبه درج یک فایل کوچک است که خود الکسا باه شاما
می دهد و شما باید آن را در فولدر Public_html خاود آپلاود کنیاد. بارای
دریافت این فایل بر روی Get Certified Metrics کلیک کنید. البته بایاد در
سایت عضو شوید.
یکی دیگر از عوامل کاهش رتبهی الکسا تعداد ارسال پست در روز است. یعنی
اگر شما در روز 1 پست ارسال می کنید این کار را تا آخر تاداوم بدهیاد. هار
چند این کار بی تأثیر نیست ولی تاکنون هیچ منب موثقی صحت این گفتاه را
تایید نکرده است
پیجرنک:
سایت گوگل به هر سایتی از 3 تا 13 نمرهای میدهد که به آن پیجرناک ) page
rank ( میگویند. هنوز هیچ سایتی موفق به دریافت پیجرنک 13 نشده است و
تمام سایتهای معروف مثل فیسبوک، یاهو و حتی خود گوگال پایج رناک 3
دارند! بالاترین پیجرنک موجود در بین سایتهای ایرانی پیجرنک 6 است کاه
مربوی به سایت بلاگفا میباشد.
اساس نمره دادن گوگل بر اساس بکلینکها ) backlink ( میباشد.هرگاه یاک
سایت آدرس شما را لینک کند )حال چه به عنوان درج در لیسات دوساتان و
چه به عنوان منب در آخر مقالات( به سایت شما بکلیناک داده اسات. ایان
یعنی سایت شما را ارزشمند تلقی کردهاند و همین باعث افزایش پیجرنک شما
میشود.
برای دیدن پیج رنک خود به سایت www.PRchecker.info مراجعه کنید.
وقتی یک سایت با پیجرنک 3 به شما بکلینک می دهد تأثیر بیشتری دارد تا
وقتی که یک سایت با پیجرنک 1 شما را لینک کند.
معمولاً وجود نام سایت شما در میان لینکادونی ساایتهاای معاروف بازدیاد
پیج رنک « فراوانی درپی خواهد داشت. ولی اغلب سایتهای معروف با شری
تبادل لینک میکنند. » شما باید 4 و یا بیشتر باشد
سئو:
سئو یعنی میزان شناخته بودن سایت شما برای موتورهای جساتجو کاه ایان
بحث بیشتر برای گوگل مطرح میشود. اگر شما از قالب مناسب استفاده کنید،
تیترهای شما کامل و صحیح باشند و به آخر مقاله ی خود برچساب بیفزاییاد
سئوی سایت شما بالا می رود و نتایج بیشتری از سایت شما در گوگل نماایش
داده خواهد شد. البته سئو بیشتر در سایتهای ایستا مشکلساز بود چرا کاه
باید شرایط گوگل در کدنویسی لحاظ میشد ولی امروزه کاربران سایاماسها
مشکل چندانی ندارند و میتوانند با پرداخت هزینهای سااده ساایت خاود را
سئوی صددرصد کند.
در ادامه مقالهای به نقل از سایت یک ادمین را دربارهی سئو خواهید خواند.
بخش های قابل قبول در بهینه سازی درونی یا On-site SEO :
1 لینکهای داخلی –
1 محتوای خوب و تازه –
3 ساختار آدرسدهی –
– 4 Meta Data
5 تصاویر –
6 چگالی کلمات کلیدی
اگر در رابطه با موارد بالا اطلاعاتی دارید، حال بهتر است باه سامت کارهاایی
برویم که باید ازآن ها دوری کنید!

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!