انتخاب واژه های کلیدی در سئو

”انتخاب واژه های کلیدی در سئو“

در این مقاله می خوانید :

اﻧﺘﺨﺎب واژ هﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی در سئو

 

ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ، اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮا ی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان وب ﺑﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ی آ نﻫﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣ ﻲﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺣﻴـﺎﺗﻲ اﺳـﺖ. ﺑﺎﻳـﺪ ﻋﺒـﺎرا ﺗﻲ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ آ نﻫﺎ را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺖ و ﺟـﻮ از آ نﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﻛﻨﻴـﺪ ﻳـﺎ دوﺳﺖ دارﻳﺪ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ آ نﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ آ نﭼـﻪ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪس ﻣﻲزﻧﻴﺪ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮا ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ از آ نﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻲﻛﻨ ﻨﺪ! 
“رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ” ﺗﻤﺎم ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ .اﻣﻜﺎن دارد ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﻤـﺎ ﺗﻲ ﻫﻤـﻮاره در ﺻـﺪر ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺎﺷﻴﺪ، اﻣﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻫﻢ رواﻧﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷـﻤﺎ ﻧﻜﻨﻨـﺪ !ﻋﻠـﺖ آن ﻫـﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﺎده اﺳـﺖ :ﺷـﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟـﺬب 100 ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ !ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺬب ﺗﻨﻬﺎ . ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ 1000
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ درﺳﺖ از ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﺗﺎن و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧـﻮد ﻣ ﻲرﺳﺎﻧﻴﺪ، ﻴﺎز دارﻳﺪ. ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮا ی ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد، ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﻳﻲ را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﺒـﺎرات ﺑﺴـﻴﺎر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ، ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﻲﺷﻮد .ﻋﺪ های از ﻋﺒﺎرت ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﻛﻢ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻳـﺎ اﺻـﻼ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی دارا ی ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻛﻢ ﻳﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ، ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .

 

ﭼﻪ ﻋﺒﺎراﺗﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ؟

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ برای سئو سایتﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻋﻤﺪه زﻳﺮ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :

• ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن آ نﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا ی ﺳﺎﻳﺖ ( ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط)

• ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آ نﻫﺎ در ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮان ( ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ)

• ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ رو ی آ نﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی رﻗ ﻴﺐ ( ﻣﻴﺰان رﻗﺎﺑﺖ)

ﻛﻠﻤﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣ ﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲدر ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ اﻳـﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی دارﻧﺪ .

اﺳﺘﺮاﺗﮋ ی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار گیرد؟

travel, dating, book،poker, girls, game .ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی اﺷﺎره ﺷﺪه ﻋﻤﻮ ﻣﻲﺑﻮده، ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ی ﺑـﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮا ی اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻛﺎر ی ﺟﺰ ﺑﻪ ﻫﺪ ر دادن ﻣﻨﺎﺑﻊ نیست برای نمونه کلمهtravel را در ﺑﻴﻨﮓ ﺟﺴﺖ  و ﺟﻮ ﻛﺮدم؛ ﺑ ـﻴﺶ از ﻳـ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺻﻔﺤﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ  وﺟﻮ ی ﺧﻮد اراﻳﻪ داد، آﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ رﻗ ﻴﺐ ﺑﺮوﻳﺪ؟

اﮔﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻓﻮق را در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑ ﻴﺖ ﺑﺪاﻧ ﻴﻢ، ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﭘﺎﻳﻴ ﻦﺗﺮ ﻋﺒﺎرت ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺮار دارﻧـ ﺪ .ﻋﺒـﺎر ت ﻫـ ﺎﻳﻲ ﻧﻈیر travel agents, travel agency .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آ نﻫﺎ ﺑﺎ Travel  ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻲ ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲدﻫﺪ .در زﻣﺎن ﺗﺄﻟ ﻴﻒ ﻛﺘﺎب، 

 ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ جستجوی آن حدودا 500بوده است.ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  ﻣـ  ﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ر   و ی آ نﻫـﺎ  ﻛﻤﺘـﺮ و  ﮔﺴﺘﺮدﮔ ﻲ ﻣﻔﻬﻮم آن ﻫﺎ 

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!