اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اف تی پی(FTP)

بهتر است قبل از نحوهی ایجاد افتیپی توضیح داده شود که اصالاً افتیپای
چیست؟!
برای وبمسترها کار آسانی نیست که دائماً از طریق فایلمنیجر پنل خاود باه
آن دسترسی داشته باشند. برای همین از برنامههایی به نام افتیپی اساتفاده
میکنند. افتیپی همانند یک فولدر )مانند یاک درایاو در My Computer )
عمل میکند که با باز کردن آن میتوانید به محتوای فولادر اصالی یاا هماان
Public_html دسترسی داشته باشید. معروفتارین برناماه بارای افتیپای
FileZila میباشد.
ابتدا به ساخت اکانت افتیپی در پنل میپردازیم و سپس باا محایط FileZila
آشنا خواهید شد.
به پنل سایت رفته و از بخش Files ، FTP Accounts را انتخاب کنید.
حال با پنجرهی مقابل روبهرو میشوید. فرم را باه دلخاواه پرکنیاد و بارروی
Create FTP Account کلیک نمایید.
حال به برنامهی FileZila میرویم.
در قسمت Host آیپی سایت خود و در قسمت Port عدد ۲۱ را وارد کنید.
Username و Password را هم طباق تنظیمااتی کاه انجاام دادهایاد وارد
نمایید. پس از این کار با کلیک برروی Quickconnect میتوانید از مادیریت
فایلهای خود در نرم افزار افتیپی بهرهمند شوید.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب نگاران پارسه