آشنایی با هاست و دامین

”آشنایی با هاست و دامین“

در این مقاله می خوانید :

سایتها به دو نوع کلی تقسیم میشوند:
سایتهای ایستا ) static )
سایتهای پویا ) dynamic )
سایتهای ایستا شامل تعدادی فایل هستند که باا وارد کاردن آدرس ساایت
میتوان به آنها دسترسی پیدا کرد. این فایلها ثابت هستند و محتوای ثاابتی
دارند. اصولاً مدیریت این سایتها نیازمند به تسلط کامال باه برنامهنویسای،
وقت و حوصله زیادی است و به همین دلیل بسیار کم اساتفاده میشاود. ایان
سایتها را میتوان علاوه بر پنل سایت بر روی فضاهای رایگان نیز پیاده نمود.
سایتهای ایستا برای معرفی محصولات، بیوگرافی و … مناسب هستند.
نوشتن پست در سایتهای پویا همانند وبلاگنویسی است و به هماین جهات
مدیریت این سایتها بسیار آسان و لذتبخش میباشد.
در سایتهای ایستا متنهای سایت در فایلها قرار دارناد در صاورتی کاه در
سایتهای پویا هیچ مطلبی از سایت درون فایل قارار نادارد و در یاک منبا
اطلاعاتی به نام دیتابیس ) database ( جم آوری شدهاند.
تفاوت یک سایت پویا که کاملترین در نوع خود است با وبلاگ در این میباشد
که:
میتوانید به طور نامحدود پست )مطلب( بگذارید و محدودیتی در تعداد
کاراکترها وجود ندارد.
میتوانید عکس و فایل به پست سنجاق کنید؛ در صورتی که در وبالاگ
باید عکس یا فایل موردنظر در پست را در یک آپلودسنتر آپلود کنید.
تعداد قالبهای موجود برای سایتها بسیار بیشتر از قالبهاای وبالاگ
است. همچنین علاوه بر طراحی آسانتر، میتاوان از گرافیاک و قادرت
بالاتری نیز بهره برد.
امکانات پنل مدیریت سایت بسیار بیشتر از پنل مدیریت وبلاگ است.
بازدیدکنندگان یک سایت را معتبرتر از یک وبلاگ میدانند.
میتوانید در وبسایت خود آزادانه به تبلیغات بپردازید در صاورتی کاه
انجام این کار در وبلاگها غیرقاانونی اسات. البتاه باه تاازگی برخای
سرویسدهندگان این امکان را در اختیار کاربران میگذارند.
آدرس سایت شما سری تر به ذهن بازدیدکننده سپرده میشود.
رتبهی الکسای سایت شما سری تر بهبود مییابد. در رابطاه باا رتباهی
الکسا در بخشهای آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.
قریب به اتفاق سایتهای موجود در اینترنت پویا هستند ولی برای داشتن یک
چنین سایتی نیاز به هاست دارید.
هاست:
هاست فضایی از یک سرور ) server ( است که در قبال پرداخات وجاه بارای
مدتی معین به شما واگذار میشود. سارور نیاز یاک ابرکاامیپوتر متصال باه
اینترنت پرسرعت میباشد که فایلهای موجاود در هاسات شاما در آن قارار
دارند. این ابرکامپیوتر تمام اوقات روشان اسات و هنگاامی کاه ارتباای ایان
کامپیوتر با اینترنت قط شود دیگر امکان بازدید از سایت شما وجود ندارد. به
زمان اتصال سرور به اینترنات آ تاایم ) up time ( گفتاه میشاود. معماولاً
هاستینگ )ارائه دهندهی هاست( آ تایم را یکای از مللفاههای خاود جهات
تبلیغات میداند.
دامین:
برای دسترسی به یک سایت باید آدرس فایلهای موجود در سارور از طریاق
مرورگر وارد شود. به این آدرس آیپی ) IP ( گفته میشود. آیپی از چهار عادد
بین 3 تا 155 متغیر است. برای مثال آیپی ساایت گوگال 209.85.135.103
میباشد. همانطور که مشاهده میکنید حفظ کردن آیپی برای بازدیدکنناده
مشکل است و به همین منظور میتوان باه جاای وارد کاردن آیپای داماین
( domain ( را وارد کرد. دامین همان آدرس سایت است. برای مثال:
http://www.example.com
دامین به چهار قسمت اصلی تقسیم میشود که آنها را با هم بررسی میکنیم.
پروتکاال ) protocol (: نااوع فایلهااایی کااه بااین ساارور و کااامیپوتر
بازدیدکننده ردوبدل میشود تا حدودی توسط پروتکل قابل حدس زدن
است. برای مثاال http بارای ساایتهای عاادی، https بارای انتقاال
اطلاعات مهم و سری مثل رمز کارتهای بانکی برای خرید اینترنتی و…
سابدامین ) subdomain (: میتوان باا یاک داماین همزماان تعاداد
نامحدودی سایت را مدیریت کرد. برای این کار میتوانید از ساابدامین
استفاده کنید. برای مثاال http://blog.example.com را میتوانیاد
برای وبلاگ خود ست ) set در اینجا به معناای تنظایم داماین بار روی
هاست یا یک آدرس دیگر( کنید. سابدامین اصلی سایت www اسات
کاااه وارد کاااردن در آدرس ساااایت اختیااااری اسااات. یعنااای
http://example.com و http://www.example.com عملاً یاک
کار را انجام میدهند. البته در سایر سابدامینها هم میتاوان www را
وارد کرد هرچناد کاه قاعادتاً نوشاتن آن اشاتباه اسات. بارای مثاال
http://www.blog.example.com
نام سایت: این بخش اسم خود سایت شماست که کاملاً دلخواه اسات و
هنگام خرید دامین آن را انتخاب میکنید.
دامین سطح بالا ) top level domain (: این بخش نمایندهی نوع فعالیت
سایت شماست. البته امروزه این اصل زیااد رعایات نمیشاود و بیشاتر
سایت ها از دامین ساطح باالای .com اساتفاده میکنناد. لیساتی از
دامینهای سطح بالا را در زیر مشاهده میکنید.
نام دامین تراز بالا کاربرد نام دامین تراز بالا کاربرد
.com عمومی .biz خرید و فروش
اینترنتی
.net شبکههای
اینترنتی
.tv شبکههای
تلویزیونی و
ماهوارهای
.org نهادها و
سازمانها
.ir سایتهای ایرانی

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!