طراحی سایت انجمن پرستاری ایران

انجمن پرستاری ایران

انجمن پرستاری ایران اولین تشکل صنفی پرستاری ایران در سال ۱۳۶۹ تشکیل شده و با مجوز و پروانه از وزارت کشور فعالیت خود را شروع کرده است.