اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
ﻛﻮﻛﻲ ﻳﺎ ﺳﺸﻦ چیست؟

کوکی ﻳﺎ ﺳﺸﻦ چیست؟ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ در زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ نویسی، دو اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد:

 ۱- (Cookie اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻛﻲ )

 ۲- (Session اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻦ )

کوکی ﭼﻴﺴﺖ؟  کوکی ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎم ﻛﺎ و در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آن و رﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد را درون آن ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد.

ﺳﺸﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﺸﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎده دارد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻛﺎراﻳﻲ ر ﻛﺎرﺑﺮ، روی ﺳﺮور اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «ﻃﻮل ﻋﻤﺮ» ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﺳﺸﻦ ﺑﺎ کوکی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﻲ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ۳۶۰۰ﻛﻨﺪ ) ﻣﺜﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ کوکی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ کوکی ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن کوکی وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮورﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻗﻄﻊ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮور، ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪی، ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺸﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ۲۰ ﻓﺮض ﺗﺎ ۲۰ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد، اﻣﺎ در ﻛﻞ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮورﮔﺮ، ﺗﻮان اﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﺸﻦ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رﻳﺴﻚ های اﺳﺘﻔﺎده از کوکی ﻳﺎ ﺳﺸﻦ چیست؟

رﻳﺴﻚ های اﺳﺘﻔﺎده از کوکی

 o ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ کوکی دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت کوکی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻜﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻜﺮ ﻣﻲتواﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ دزدﻳﺪن آن کوکی و ﻗﺮار دادن آن روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آن ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ.

o ﻫﻜﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ کوکی را ﺑﺨﻮاﻧﺪ!
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻜﺮ ﺑﻪ کوکی ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﺸﺎن را ﺑﺒﻴﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ o ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد کوکی روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد!در  ﺧﻮد را ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮورﮔﺮ و ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺘﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ارﺗﻘﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ کوکی ای ﻧﺘﻮاﻧﺪ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ او ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.

رﻳﺴﻚ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻦ:

ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدن ﻛﺎرﺑﺮ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ: o
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺸﻦ رﻳﺴﻚ ﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ کوکی را ﻧﺪارد )ﭼﺮا ﻛﻪ روی ﺳﺮور اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫ ﺷﻮد و ﻫﻜﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺸﻦ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮورﮔﺮ، ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﺪ، در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮی در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮ ر ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ از ﻛﺎرﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ی ﺧﻮد د )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ کارﺑﺮ(، ﻻﮔﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ و ﻫﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺻﻨﺪوق اﻳﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﻓﺮدا و روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻛﻪ وارد ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ وارد ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی و ﭘﺴﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣ ده ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺎ ﻃﺮاح از ﺳﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎ ﺑﻨﺪد و ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، دوﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﻴﻦ را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ! اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﻲ و زدﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮ از ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ﺧﻄﺮ Session Hijacking :

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ، ﻧﺮ ماﻓﺰار وﺑﮕﺎه ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ اﻳﺠﺎد و در آن اﻃﻼﻋﺎت ورود را ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داده ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺸﻦ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﻮذﮔﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮ وارد ﺷﺪه در وﺑﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﻳﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮ وﺑﮕﺎه را ﺟﻌﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﮕﺎه ﻣ ﻲ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ راه ﺣ ﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﻧﻔﻮذ وﺟﻮد دارد که یکی trueکردن مقدارsession.cookie_httponly و ﻳﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺳﺸﻦ ﺑﻪ آی.ﭘﻲ ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد: 

ﺷﺮاﻳﻄ  استفاده از کوکی ﻳﺎ ﺳﺸﻦ چیست؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و رﻳﺴﻚ ﻫﺎی ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻی کوکی )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﺧﻄﺮ دزدﻳﺪه ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻜﺮ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دزدﻳﺪه ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ) از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎرﺑﺮ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ( ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، از ﺳﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض، ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻮﻛﻲ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮ و ﻻﮔﻴﻦ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎی وی، ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از کوکی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮی در ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺑﺮ ﻓﺮض اﮔﺮ کوکی ﺎرﺑﺮی ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی ﻻﮔﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻛﺎری ﺑﻪ ﺟﺰ ارﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رود و ﻫﻜﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی او ﻧﻤﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ! ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ:


۱. ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﭼﻚ «log in» ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر دﻛﻤﻪ ﺑﺎﻛﺲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ » ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان: و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﺑﻪ .«ﺑﺴﭙﺎر اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ا آن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد )و اﮔﺮ ﻫﻢ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش، دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ای اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد( اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻛﻮﻛﻲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻳﺖ وارد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺳﺎﻳﺖ از ﺳﺸﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.


۲. ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﺎ ﻛﻮﻛﻲ، ﭘﺴﻮرد ﺑﺎ ﺳﺸﻦ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻛﺎرﺑﺮی، از کوکی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﺴﻮرد، از ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﺎم ﺳﺸﻦ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ، ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﻻﮔﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺖ ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب نگاران پارسه