سطوح دسترسی در سیستم مدیریت محتوا جوملا فارسی 2.5


سطوح دسترسی در سیستم مدیریت محتوا جوملا فارسی 2.5 به معناي اجازه دسترسی کاربران هر گروه به
بخش مشخصی از سایت میباشد .
در جوملا فارسی 2.5 نسبت به جوملا فارسی 1.5این تنظیمات توسعه شایانی یافته است . براي روشن تر
شدن مطلب اجازه دهید ابتدا تصویري از گروه هاي مختلف کاري و پیش فرض جوملا به شما ارائه دهیم تا پس از آن
درك بهتري از سطوح دسترسی هر گروه داشته باشیم .
جوملا به صورت پیش فرض داراي 8گروه کاربري میباشد که البته یکی از نکات قدرت جوملا 2.5 امکان
اضافه نمودن این گروه ها میباشد .
گروه عمومی در حقیقت بازدید کننده اي است که از سایت شما بازدید مینماید ممکن است شما تمایل داشته باشید که
مطلب تنها براي اعضا سایت شما به نمایش دربیاید و بازدیدکننده براي مشاهده آن مطلب نیازمند ثبت نام و ورود به
سایت شما باشد . اینجا گروه دیگري وارد عمل میشود به نام ثبت نام شده . وقتی یک بازدید کننده در سایت ثبت نام
مینماید تبدیل به کاربر میگردد و به صورت پیش فرض در فهرست ثبت نام شده ها قرار میگیرد .
اما برخی از کاربران ثبت نام شده میباید توانایی ارسال مطلب داشته باشند و برخی دیگر تنها به بخش هاي خاص
سایت دسترسی داشته باشند . این دسته از کاربران که توانایی ارسال مطلب در سایت را خواهند داشت در گروه
نویسنده قرار خواهند گرفت . اما ممکن است مدیریت سایت تصمیم داشته باشد که عده اي را مسئول ویرایش مطالب
ارسال شده بنماید که در این زمان به گروه دیگري به نام ویرایشگران نیاز خواهد بود ویرایشگران قادر خواهند بود تا
مطالب ارسالی توسط نویسندگان را ویرایش کنند . اما چه کسی باید این مطالب را تایید و در سایت منتشر نماید ؟
بسیار خوب نیاز به گروه دیگري به نام ناشران میباشد که این مطالب را منتشر کنند . یک کاربر با سطح دسترسی
ناشر قادر است هرگونه مطلبی را منتشر و یا مجوز انتشار آن را لغو نماید .
سرپرست کل تمامی این دسترسی ها را با هم دارد منتها در برخی از توانایی ها از جمله تغییر ماژول ها محدود است .
سطح دسترسی مدیر نیز از همین قوانین پیروي مینماید و مدیریت کل در تمامی موارد آزاد خواهد بود .
این ها تنظیمات پیش فرض جوملا 2.5فارسی هستند . نکته قابل توجه در مورد این سطح دسترسی ها این
است که شما میتوانید براحتی گروه جدیدي ایجاد و سطح دسترسی هاي جدیدي به آن ها اضافه نمایید
نکته دیگري که بد نیست به آن توجه نماییم این است که در این قسمت شما تنظیمات عمومی را به انجام میرسانید
که براي کل اعضا هر سطح اعمال میشود با فشردن هر کدام از سطح دسترسی ها این تنظیمات براي شما نمایش
داده میشود . براي مشخص شدن موضوع سطح دسترسی 3دسته از گروه هاي اعضا براي شما مقایسه نموده ایم.
همانگونه که مشاهده مینمایید مجوز هاي یک مدیر کل با مجوز هایی که یک کاربر ثبت نام شده دارد تفاوت فاحش
دارد .
.1اگر این تنظیمات را تغییر دهید، تنظیمات جدید بر روي کل سیستم اعمال خواهد شد. در نظر داشته باشید
که:
· استفاده از وارث، سطوح دسترسی کلی تنظیم شده را بر روي زیر مجموعه ها اعمال می نماید.
· استفاده از رد شده بدین معنا است که تنظیمات کلی بر مجموعه هاي والد اعمال نمیگردد.
· استفاده از مجاز شده بدین معنا است که گروه ویرایش شده براي استفاده از تنظیمات جدید مجاز
هستند .
تنظیمات صافی کلمات
این فیلتر کلمات بر روي تمامی متونی که توسط اعضا و گروه انتخاب شده وارد میگردد اعمال میشود. در حقیقت این
گزینه کنترل بیشتري بر روي محتوا وارد شده به شما اعطا مینماید.
شما در این قسمت میتوانید مشخص نمایید که در صورتی که یک نویسنده مطلبی را در سایت وارد نمود کلمات غیر
مجاز آن بررسی شود و براي آن کلمات جایگزینی در نظر بگیرید به عنوان مثال در صورتی که نویسنده کلمه
فیلتر شکن را در مطلب خود وارد نماید به جاي آن متن ف-ي-ل-ت-ر ش-ك-ن وارد شود . همچنین شما قادر
خواهید بود تا هر گونه فیلتر کلماتی را براي گروهی خاص مشخص نمایید.
تعمیرات
مبحث بعدي در منو وب سایت، بخش تعمیرات است. اولین گزینه در بخش تعمیرات ورود سراسري میباشد . از زمان
انتشار جوملا 2.5فارسی تابحال براي خیلی ها این سئوال مطرح شده است که معناي این گزینه که به این
نسخه جوملا اضافه شده است چیست براي روشن تر شدن مطلب اجازه دهید براي شما مثالی آوریم .
فرض نمایید 2مدیر داریم که هر 2در قسمت مدیریت سایت وارد شده اند مدیر اول مشغول تغییر یک مطلب میباشد
و در همان زمان هم مدیر دوم قصد دارد همان مطلب را تغییر دهد . چه اتفاقی میافتند ؟
در جوملا 1.5ملاك تغییرات آخرین ذخیره سازي بود که این خود یک نقص محسوب میشود اما در جوملا 2.5
فارسی این روال فرق نموده است زمانی که مدیر اول وارد بخشی براي تغییر آن میشود آن بخش براي سایر
مدیران قفل میگردد تا مدیر اول تغییرات خود را انجام داده و ذخیره نماید و به صفحه دیگري برود .
در این هنگام یک علامت قفل در کنار بخشی که در حال تغییر است ظاهر خواهد شد و شما به عنوان مدیر دوم
نخواهید توانست مطلب آن بخش را تغییر دهید تا مدیر اول تغییرات خود را انجام داده و ذخیره نموده و از صفحه
خارج شود . حال ممکن است به هر دلیلی این علامت بر روي این قسمت باقی بماند مثلا ممکن است مدیر اول که
در حال تغییر مطلب است در همان صفحه مرورگر خود را ببندد این علامت باقی خواهد ماند و هیچ کس دیگر
نخواهد توانست بخش مربوطه را تغییر دهد این موضوع در رابطه با ماژول ها ، منو ها و ... نیز صادق است در اینجا
است که شما میباید از بخش تعمیرات، ورود سراسري را انتخاب نموده و تمامی موارد را انتخاب و سپس از دکمه هاي
بالا را بزنید.
پاکسازي کش
درمورد مفهوم کش و نحوه کارآیی کش در بخش تنظیمات کلی سایت توضیح داده ایم و در همان بخش ذکر کردیم
که فایل هاي کش شده در پوشه cacheذخیره میشود . این فایل ها در همین قسمت براي شما نمایش داده میشود.
شما میتوانید همه موارد را انتخاب و دکمه حذف را بزنید . محتواي این پوشه در هاست پاك میشود .
پس از اینکه این محتوا را پاك نمایید ممکن است ابتدا سایت شما کمی کند شود تا دوباره فایل هاي این پوشه ایجاد
شود . اما کاربرد این کار در چیست ؟
در قسمت تنظیمات کلی توضیح دادیم که در صورتی که زمان کش از قسمت تنظیم زمان کش افزایش یافته باشد
ممکن است در صورت ورود مطلب ، مطلب جدید نمایش داده نشود شما میتوانید براي رفع این مشکل از همین
قسمت کل محتواي پوشه کش را پاك کنید.
پاك سازي اطلاعات از رده خارج شده
این قسمت نیز مربوط به فایل هاي کش شده میباشد با این تفاوت که فایل هاي کشی که در حال
حاضر سیستم مشغول استفاده از آن است نگه داري شده و ما بقی پاك میگردد .
اطلاعات سیستم
این قسمت همانطور که از نام آن پیدا است بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد و شما در این قسمت تنظیمات خاصی را
انجام نمی دهید اما میتوانید از این قسمت اطلاعاتی کلی در رابطه با اطلاعات ، PHPنسخه نصب شده و ... را
مشاهده نمایید . در سایر تب ها هم تنظیمات PHPو همچنین محتواي فایل پیکربندي و یا همان
configuration.phpمیباشد اما نکته بسیار مهم در این رابطه تب سطوح دسترسی دایرکتوري است .
سطوح دسترسی دایرکتوري ها
این که چرا این تب )زیر منو (داراي اهمیت است مربوط میگردد به سطوح دسترسی پوشه ها . بر روي ویندوز و
لوکال هاست سطح دسترسی پوشه ها آنچنان معنایی ندارد اما بر روي هاست براي دسترسی به پوشه اي تنظیمات
خاصی وجود دارد . این سطح دسترسی پوشه دقیقا مربوط میشود تنظیمات سرور و در سروري ممکن است متفاوت
باشد . اجازه دهید کمی بیشتر توضیح دهیم .در سرور هر پوشه داراي سطح دسترسی خاصی است .
در زیر ستون Permsیک سري اعداد نوشته شده است در صورتی که در سرور شما شماره 755قابل نگارش باشد
در زیر منو سطوح دسترسی دایرکتوري ها تمامی وضعیت ها به رنگ سبز درمیاید اما در صورتی که 755در تنظیمات
سرور قابل نگارش نباشدجدا از اینکه آن سرور براي جوملا مناسب نیست ،شما باید سطح دسترسی پوشه ها را به 777
تغییر دهید براي این کار بر روي دکمه Change Permissionsدر فایل منیجر هاست کلیک نموده و تمامی
جعبه ها را تیک بزنید .
خروج
منو بعدي از بخش وب سایت خروج میباشد با زدن این دکمه شما از بخش سرپرستی سایت خارج میشوید .

خواندن 554 دفعه

آدرس : تهران ، میدان انقلاب ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ (ساختمان ایرانیان) ،طبقه دوم واحد ۸

 

خط ویژه: ۶۶۹۲۸۷۸۷-۰۲۱

تلفن : ۶۶۹۲۸۰۴۰-۰۲۱ | ۶۶۱۲۴۱۴۹-۰۲۱ | تلفن همراه : ۰۹۱۲۳۷۹۰۵۸۸

فکس دیجیتال: ۸۹۸۷۷۳۷۳-۰۲۱

آدرس ایمیل : wnegaran[at]gmail.com 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت وب نگاران پارسه می باشد


تماس با ما