ﻛﻮﻛﻲ ﻳﺎ ﺳﺸﻦ چیست؟

ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ در زﺑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ، دو اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد:


 1- (Cookie اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻛﻲ )

 2- (Session اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻦ )

ﻛﻮﻛﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟  ﻛﻮﻛﻲ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎم ﻛﺎ و در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آن و رﺑﺮي و ﭘﺴﻮرد را درون آن ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد.

 

ﺳﺸﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺳﺸﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎده ا دارد، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻳﻞ ﻣﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﻛﺎراﻳﻲ ر ﻛﺎرﺑﺮ، روي ﺳﺮور اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.
دارد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ «ﻃﻮل ﻋﻤﺮ»ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ ﺳﺸﻦ ﺑﺎ ﻛﻮﻛﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﻲ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﺮ آن را ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ 3600ﻛﻨﺪ )ﻣﺜﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﺪد و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻣﻮش ﻛﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﻛﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻮﻛﻲ وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺸﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮورﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻗﻄﻊ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺮور، ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻌﺪي، ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺸﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ دﻗﻴﻘﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﻲ 20 ﻓﺮض ﺗﺎ 20 ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻲ ن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد، اﻣﺎ در ﻛﻞ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮورﮔﺮ، ﺗﻮان اﻳﻦ زﻣﺎ ﺳﺸﻦ ﭘﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

رﻳﺴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻛﻲ

 o ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﻛﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻮﻛﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﻜﺎت اﻣﻨﻴﺘﻲ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻫﻜﺮ ﻣﻲ ﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺎ دزدﻳﺪن آن ﻛﻮﻛﻲ و ﻗﺮار دادن آن روي ﺗ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد، ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آن ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ.


o ﻫﻜﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻞ ﻛﻮﻛﻲ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ!
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻜﺮ ﺑﻪ ﻛﻮﻛﻲ ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﺎز ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﺸﺎن را ﺑﺒﻴﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲ o ﺗﻮاﻧ ﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﺠﺎد ﻛﻮﻛﻲ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد!در  ﺧﻮد را ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮورﮔﺮ و ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺘﻲ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ارﺗﻘﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻛﻮﻛﻲ اي ﻧﺘﻮاﻧﺪ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ او ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ.

 

رﻳﺴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻦ:

ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدن ﻛﺎرﺑﺮ در ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ: o
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺸﻦ رﻳﺴﻚ ﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﻛﻲ را ﻧﺪارد )ﭼﺮا ﻛﻪ روي ﺳﺮور اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻫ ﺷﻮد و ﻫﻜﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ( اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺳﺸﻦ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮورﮔﺮ، ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﺪ، در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺸﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮي در ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮ ر ﺳﺎﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﻲ از ﻛﺎرﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮده ي ﺧﻮد د )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺎرﺑﺮ(، ﻻﮔﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ و ﻫﺎي ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺻﻨﺪوق اﻳﻤﻴﻞ ﻛ ﻳﺎ ﻓﺮدا و روزﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﻪ وارد ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ وارد ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي و ﭘﺴﻮرد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣ ده ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻛﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﺎ ﻃﺮاح از ﺳﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎ ﺑﻨﺪد و ﺑﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، دوﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﻻﮔﻴﻦ را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ! اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﻲ و زدﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮ از ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 ﺧﻄﺮSession Hijacking :

 

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ، ﻧﺮ ماﻓﺰار وﺑﮕﺎه ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ اﻳﺠﺎد و در آن اﻃﻼﻋﺎت ورود را ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داده ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺸﻦ ﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻔﻮذﮔﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮ وارد ﺷﺪه در وﺑﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﻳﺎ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذﮔﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮ وﺑﮕﺎه را ﺟﻌﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﮕﺎه ﻣ ﻲ ﺷﻮد.اﻟﺒﺘﻪ راه ﺣ ﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻧﻔﻮذ وﺟﻮد دارد که یکی trueکردن مقدارsession.cookie_httponly و ﻳﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن ﺳﺸﻦ ﺑﻪ آي.ﭘﻲ ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. در ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد: 

 

در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻛﻮﻛﻲ و در ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻي ﻛﻮﻛﻲ )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، ﺧﻄﺮ دزدﻳﺪه ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻜﺮ( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دزدﻳﺪه ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎرﺑﺮ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ( ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ روزﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، از ﺳﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض، ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻛﻮﻛﻲ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮ و ﻻﮔﻴﻦ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎي وي، ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورد، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻛﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﺜﻼً ﻳﻚ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻳﺎ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮي در ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ. ﺑﺮ ﻓﺮض اﮔﺮ ﻛﻮﻛﻲ ﺎرﺑﺮي ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﻻﮔﻴﻦ ﻛﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﺑﻪ ﺟﺰ ارﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رود و ﻫﻜﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي او ﻧﻤﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ! ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮد.
در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ:


1. ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﭼﻚ «log in» ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر دﻛﻤﻪ ﺑﺎﻛﺲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ » ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان: و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﺑﻪ .«ﺑﺴﭙﺎر اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ا آن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪارد )و اﮔﺮ ﻫﻢ اﻓﺮادي ﻣﺜﻞ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اش، دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ، ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اي اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد( اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻛﻮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺎرﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ ﺑﻪ آن ﺳﺎﻳﺖ وارد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﺗﺎ آن ﺳﺎﻳﺖ از ﺳﺸﻦ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.


2. ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺎ ﻛﻮﻛﻲ، ﭘﺴﻮرد ﺑﺎ ﺳﺸﻦ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از روش ﻛﺎرﺑﺮي، از ﻛﻮﻛﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﭘﺴﻮرد، از ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﺎم ﺳﺸﻦ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ، ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮي ﺧﻮد را ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﻻﮔﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺖ ﭘﺴﻮرد ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

خواندن 2658 دفعه

آدرس : تهران ، میدان انقلاب ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ (ساختمان ایرانیان) ،طبقه دوم واحد ۸

 

خط ویژه: ۶۶۹۲۸۷۸۷-۰۲۱

تلفن : ۶۶۹۲۸۰۴۰-۰۲۱ | ۶۶۱۲۴۱۴۹-۰۲۱ | تلفن همراه : ۰۹۱۲۳۷۹۰۵۸۸

فکس دیجیتال: ۸۹۸۷۷۳۷۳-۰۲۱

آدرس ایمیل : wnegaran[at]gmail.com 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت وب نگاران پارسه می باشد


تماس با ما