طراحی سایت فروشگاه فرش زر ریسه

http://zarrise.com/

سفارش دهنده

فروشگاه فرش زر ریسه
طراحی سایت

توضیحات پروژه طراحی سایت فروشگاه فرش زر ریسه

شــرکت زر ریســه ملــل بــا تولیــد مــواد اولیــه مرغــوب ایرانــی ، نســبت بــه تولیــد انــواع کــف پــوش و بافتــه ای خانگــی از جملــه فــرش ، گلیــم ، گبــه ، کــف پــوش هــای تکــه دوزی مــدرن و بافتــه هــای پنبــه ای ســنتی بــا اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا و منطبــق بــا هنــر و فرهنـگ اقــوام ایرانــی اقــدام نمــوده است.

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

پشتیبانی آنلاین!