اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
Encryption به روش Asymmetric

Encryption به روش Asymmetric

برای رمزگذاری و رمز گشایی دیتا استفاده می Public & Private در این متد از هر دو کلید
گردد، در این روش از یک کلید برای رمزگذاری و از یک دیگر برای رمزگشایی استفاده می
شود، در واقع در این روش از کلید هایی استفاده می نمایید که نامتقارن می باشند، برای درک
بهتر از عملکرد این متد به مثالی در همین رابطه توجه نمایید.
فرض نمایید دو کامپیوتر تحت عنوان فرستنده و گیرنده وجود دارند، در این حالت کامپیوتر
کامپیوتر گیرنده اقدام به رمزگذاری دیتا می نمایید، سپس Public Key فرستنده با استفاده از
دیتا را برای کامپیوتر گیرنده ارسال می نمایید، در ادامه کامپیوتر گیرنده با استفاده از
که مختص به خودش است اقدام به رمزگشایی دیتا می نمایید. Private Key
کامپیوتر گیرنده می باشد. Public Key بنابراین کامپیوتر فرستنده فقط دارای
نکته جالب توجه در مثال این می باشد،
کامپیوتر گیرنده، فقط همین Public Key شدن دیتا با استفاده از Encrypt که با توجه به
نمایید، چرا که کلید مختص به Decrypt کامپیوتر (یعنی کامپیوتر گیرنده) می تواند دیتا را
را فقط خودش دارا می باشد. Private Key
کرده است هم نمی Encrypt پس می توان گفت حتی کامپیوتر فرستنده که خودش دیتا را
کردن دیتا نمایید!!! Decrypt تواند اقدام به

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وب نگاران پارسه

پشتیبانی آنلاین!