ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖو ﺟﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪﻛﺎر میﻛﻨﺪ؟

”ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖو ﺟﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر میﻛﻨﺪ؟“

در این مقاله می خوانید :

وﻗﺘﻲ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اراﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﺎرﺑﺮان در واﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻫﻤﻜـﺎ ر ی ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎ ی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از آن را ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ .

ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻗﺒﻼ ﭘﺎﻳﮕﺎه داد هی ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ درﺳـﺖ در ﻫﻤـﺎن ﻟﺤﻈﻪ ی ﺟﺴﺖ وﺟﻮ، ﺗﻤﺎم وب را ﺑﮕﺮدد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﺮا ی ﭘﺮﺳﺶ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻴﺎﺑﺪ .

ﺑﺴﻴﺎری از ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﮔﻮﮔﻞ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی وب را ﺑﮕﺮدد و ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪ در ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮد ﻟﻴﺴـﺖ ﻛﻨـﺪ ؟ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﮔﻮﮔـﻞ و ﻫـﺮ ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ی دﻳﮕﺮی ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﭼﻨ ﻴﻦ ﻛﺎر ی را ﻧﺪارد .

ﻫﻤﻪ ی آن ﻫﺎ در زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان، ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﮕـﺎ ه داد های ﻛـﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ی وب !ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎ ز را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،

آ نﻫﺎ را در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اش ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ی ﻛﺎرﺑﺮ، ﺗﻨﻬـﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ، ﻗﺒﻼ ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻲﮔﺮدد .ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ را ﻣﻲﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠ ﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

• ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت، اﺳﭙﺎﻳﺪر(Spider) 

• ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه داد هﻫﺎ، اﻳﻨﺪﻛﺴﺮ(Indexer)

• ﺗﺤﻠ ﻴﻞ ﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﺑ ﺮ (Query Processor)

اﻟﻒ) ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت

ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﻨﺪه اﻃﻼﻋﺎت (اﺳﭙﺎﻳﺪر ، روﺑﻮت ﻳﺎ ﻛﺮاوﻟﺮ Spider, Robot, Crawler) آن ﺑﺨﺶ از ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ  و ﺟﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﺎر ﺟﻤﻊ آور ی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﺳﭙﺎﻳﺪر ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ ﻣﻲزﻧﺪ (ﻓﻀﻮﻟﻲ ﻛﺮدن در وب)، ﻣﺤﺘـﻮ ا ی آ نﻫـﺎ  را

ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻲﻛﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ  و ﺟﻮ ﻗﺮار ﻣ ﻲدﻫﺪ.

اﺳﭙﺎﻳﺪر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﺻﻔﺤﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .در واﻗﻊ ﺗﺼﻤ ﻴﻢ ﻣ ﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻟﻴﻨﻚ ﻫـﺎ ی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻲ از آ نﻫﺎ را و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام را دﻧﺒﺎل ﻧﻜﻨﺪ .اﺳﭙﺎﻳﺪر، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎﺻﻲ از ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺖ را ﺑﺒﻴﻨﺪ .

دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎی ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در ذﺧ ﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ در ﭘﺎﻳﮕـﺎ ه داده ﺧﻮد دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﻧ ﻴﺎز ﻛﺎرﺑﺮان را ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ .اﻳـ ﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺻـﻔﺤﺎت ﻧﻴـﺰ در ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣ ﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻛﻢ ارزش .دﻗﺖ ﻛﻨ ﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻛـﻢ ارزش و ﻧـﻪ ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎ ی ﻛﻮﭼﻚ !ﺳﺎﻳﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻟﺰوﻣﺎ ﻛﻢ ارزش ﻳﺎ ﺑﻲ ارزش ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﺪا ﺧﻮاﻫ ﻴﺪ آﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دﻫﻴﺪ ﺣﺘﻲ اﮔـﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ !در واﻗﻊ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از آ نﭼﻪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ!

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻣﺮور و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮا ی ﺑﻌﻀﻲ از ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارﻧﺪه ﺳﺎﻳﺖ، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ آ نﻫﺎ را از

ﺑﻌﻀﻲ ﺻـﻔﺤﺎت
ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎن دور ﻛﻨﻴﺪ و اﺟﺎزه ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮا ی آن ﺻﻔﺤﺎت را ﻧﺪﻫﻴﺪ. ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﮔﺮ ﻣﺆدب ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻳﺘﻲ اﺑﺘﺪا ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ی آن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨـﺪ و از ﺣﻘـﻮق دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺧـﻮد اﻃـﻼع ﻣـ ﻲﻳﺎﺑـﺪ .ﺗﻨﻈـﻴﻢ

ﻣﻴـﺰا ن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ی ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻛﺎر اﺳﭙﺎﻳﺪر، ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﻛﺎر ﻛﺎرﺑﺮان وب اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان، ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣـ ﻲﻛﻨﻨـﺪ، اﺳـﭙﺎﻳﺪر ﻫـﻢ درﺳـﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﺳﭙﺎﻳﺪر ﻛﺪﻫﺎ ی ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺤﺎت و ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ  اﻳـﻦ کدهارا میبینید.

 

اﻣﺎ اﺳﭙﺎﻳﺪر آن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ؟
ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ دﻧﻴﺎی وب را از دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻚ اﺳﭙﺎﻳﺪر ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ، ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪﻫﺎ ی ﺳﺎزﻧﺪه ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮق را ﻛـﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ وﺟﻮﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ را ﻫﻢ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﻧﻪ رﻧﮕﻲ !آﻳﺎ اﻳﻦ دﻧﻴﺎی ﻣﺘﻨﻲ ﺑﺮا ی ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؟
رد ﭘﺎی اﺳﭙﺎﻳﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ روی ﺳﺮور آن ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ آﻣـﺎ ر دﻳـﺪ و ﺑﺎزدﻳـﺪﻫﺎ ی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺎﻳﺪر ﻛﺪام ﻳـﻚ از ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲﻛﻪ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴـﺖ و ﺟـﻮ اﻧﺠـﺎم ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎﺳﺖ

 

رد ﭘﺎی اﺳﭙﺎﻳﺪر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ روی ﺳﺮور آن ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ اﺟﺎزه دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ آﻣـﺎ  ر دﻳـﺪ و ﺑﺎزدﻳـﺪﻫﺎ ی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺳﭙﺎﻳﺪر ﻛﺪام ﻳـﻚ از ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﻳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار داده  اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲﻛﻪ در ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴـﺖ  و ﺟـﻮ اﻧﺠـﺎم  ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ دﻳﺪ و ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎﺳﺖ.

 

ب) ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه داد هﻫﺎ 

ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﺎﻳﺪر در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻨﺪﻛﺴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻜﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻲﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت از ﻛﺪام ﺻـﻔﺤﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺣﺠﻤﻲدارد، ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻛﺪام اﻧﺪ، ﻛﻠﻤﺎت ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪ هاﻧﺪ و در ﻛﺠﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﺻﻔﺤﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و…
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻨﺪﻛﺴﺮ، ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ی آن ﺧﺮد ﻣ ﻲﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﺪد ی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ .ﺗﻤﺎم داد هﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه، ﮔﺮوه ﺑﻨﺪ ی، ﻛﺪﮔﺬار ی و ذﺧﻴﺮه ﻣ ﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫ ﻢﭼﻨﻴﻦ داد هﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻓﺸﺮده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﺪ .
ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻋﻈﻴﻤﻲداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺘﻮا ی آن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ .ﺑﺰرﮔﻲ و ﺑـﻪ روز ﺑـﻮدن ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺮا ی آن اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد .ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴـﺖ و ﺟـﻮ و روش ذﺧﻴـﺮ ه ﺳـﺎ ز ی داد هﻫﺎ در آن، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪی در اﻋﻼم ﺑﺰرﮔﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ی ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اراﻳﻪ آﻣﺎر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اش اداﻣﻪ ﻧﺪاد، ﻋﻤﻼ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺰرﮔﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎ ه داده اﻣﺘﻴـﺎ ز ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻲﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ در اراﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮا ی رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.

 

 

ج) ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮ

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎ ﻣﻲﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .آ نﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ را در ﻓﻴﻠـ ﺪ ﺟﺴـﺖ و ﺟـﻮ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘــﺎﺳﺦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮا ی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛـﺎرﺑﺮ، اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎ ﻣﻲﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﻋﻤﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴـﺮ د .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه، از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎ ی ﻣﺮﺗﺒﻄـﻲ اراﻳـﻪ ﻛﻨـﺪ، ﻳـﻚ ﻣﻮﺗـﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ی ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ اﻳﺪ. آﻟﺘﺎوﻳﺴﺘﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ در وب ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎز ی را ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞِ ﺗﺎزه وارد ﺑﺎﺧﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت اﺻـﻠﻲ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎ ی ﺟﺴـﺖ و ﺟـﻮ ﻧﻴـﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮا ی ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﻛﺎرﺑﺮان، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ی (ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫـﺎی )ﺑﺴﻴﺎری را در ﻧﻈـﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر آن ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘ ﻢ رﺗﺒـﻪ اﻟﮕـﻮ رﻳﺘﻢ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮ د .اﻟﮕـﻮ رﻳﺘﻢ، ﺑﻨـﺪ ی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ی )ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎی (ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺎﻳﮕـﺎ ه داده اش، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻨﺪ .

 

 •  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮا ی آ نﻫﺎ

•   ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه

•  رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺟﺴﺖ  و ﺟﻮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان 

 

به این مطلب امتیاز دهید

برای دریافت مشاوره رایگان و استعلام قیمت، همین الان شماره خود را وارد کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی آنلاین!