عضویت در پرتال

عضویت در پرتال پشتیبانی

پرتال پشتیبانی

ورود به پرتال پشتیبانی

مقایسه ویژگی های موتورهای ذخیره سازی MySQL


Feature MyISAM Memory InnoDB Archive NDB
Storage limits ۲۵۶TB RAM ۶۴TB None ۳۸۴EB
Transactions No No Yes No Yes
Locking granularity Table Table Row Table Row
MVCC No No Yes No No
Geospatial data type support Yes No Yes Yes Yes
Geospatial indexing support Yes No No No No
B-tree indexes Yes Yes Yes No No
T-tree indexes No No No No Yes
Hash indexes No Yes No No Yes
Full-text search indexes Yes No Yes No No
Clustered indexes No No Yes No No
Data caches No N/A Yes No Yes
Index caches Yes N/A Yes No Yes
Compressed data Yes No Yes Yes No
Encrypted data Yes Yes Yes Yes Yes
Cluster database support No No No No Yes
Replication support Yes Yes Yes Yes Yes
Foreign key support No No Yes No No
Backup / point-in-time recovery Yes Yes Yes Yes Yes
Query cache support Yes Yes Yes Yes Yes
Update statistics for data dictionary Yes Yes Yes Yes Yes

بازدید 437 بار

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی